Algemene voorwaarden Wendi Kastelijns

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de door Wendi
Kastelijns, Baronielaan 171a, 4818PG Breda (hierna: “Wendi”) gemaakte en/of geleverde diensten en/of trainingen (hierna: “Diensten”).

1.2 De Diensten zijn specifiek bedoeld voor personen vanaf 18 jaar Of personen vanaf 16 jaar met schriftelijke toestemming van de ouder en/of verzorger (hierna: “Deelnemers”).

1.3 De Voorwaarden gelden zolang de Diensten worden aangeboden

1.4 Wendi is niet verantwoordelijk voor eventuele type en/of schrijffouten in de Algemene Voorwaarden en, maar niet uitsluitend tot, wendikastelijns.nl en/of andere mogelijke (sub)domeinen.

1.5 Wendi behoudt zich het recht voor om de Diensten, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. 

2. Overeenkomst

2.1 Wendi heeft door opleidingen, kennis en eigen ervaring, de Diensten gecreëerd. Wendi zal door middel van de Dienst de Deelnemer op een zo goed mogelijke en professionele manier ondersteunen. De Deelnemer is echter zelf verantwoordelijk om genoeg tijd en ruimte te creëren om de Diensten, waaronder het online programma, te volgen. 

2.2 Wendi biedt geen garantie dat door het volgen van het programma de Deelnemer, de gewenste resultaten boekt die de Deelnemer voor ogen heeft. Wendi zal zich echter wel inspannen, binnen de grenzen van het programma, om de Deelnemer zo goed mogelijk op weg te helpen.

2.3 Het is niet mogelijk om deelname aan Diensten na aanschaf te annuleren en de Deelnemer dient derhalve het volledige deelnemersgeld te betalen. 

3. Voorwaarden expliciet voor online trainingen

3.1 Onder trainingen wordt verstaan alle Diensten die worden aangeboden op training.wendikastelijns.nl.

3.2 Na aanschaf van de Training en ontvangst van de inloggegevens met directe toegang tot de gehele content, is het niet meer mogelijk om de deelname aan de Training te annuleren en het geld terug te ontvangen. 

4. Prijzen en voorwaarden voor betalingen

4.1 De prijzen van de programma’s staan op de website van www.wendikastelijns.nl. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud van type en/of schrijffouten. Voor dergelijke fouten aanvaardt Wendi geen aansprakelijkheid.  

4.2 Na aanschaf van “Diensten” is er een betalingsovereenkomst gesloten en is de Deelnemer betalingsplichtig.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan Wendi te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

4.4 Bij een betalingsachterstand, ontvangt De Deelnemer een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Als voorgaande het geval is wordt toegang tot de Diensten compleet ontzegd.

5. Intellectueel eigendom/gebruik materialen

5.1 Op alles wat in/op de website(s) staat van Wendi en op alles wat in/op training.wendikastelijns.nl staat, berusten intellectuele eigendomsrechten. Tijdens het gebruik van de Diensten heeft de Deelnemer het recht om het materiaal te gebruiken. Echter, dit is alleen voor de Deelnemer van de Diensten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Wendi hier schriftelijk expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

5.2 Wendi heeft het recht de Diensten direct op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de Diensten en bij het kopiëren en/of doorgeven van inloggegevens  aan derden.

6. Overmacht

6.1 Wendi kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting indien Wendi daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen die voor Wendi’s rekening komen.

6.2 Onder overmacht in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wendi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wendi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals, niet beperkt tot, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Wendi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wendi haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Wendi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

6.4 Voor zover Wendi ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen zal het bedrag in verhouding worden gefactureerd aan de Deelnemer.

7. Persoonsgegevens 

7.1. Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de Diensten te kunnen gebruiken. Persoonsgegevens worden verwerkt ter realisatie van de Diensten en alles omtrent de Diensten. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. Deze worden niet verstrekt aan derden.

7.2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het automatisch aanmelden van de ‘Wendi Kastelijns Opstekertjes’.

7.3. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van Wendi. De persoons)gegevens worden door Wendi gebruikt voor de uitvoering van de Diensten en het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

7.4. Deelnemer erkent door deelname aan de Diensten op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy.

8. Aansprakelijkheid: 

8.1. Deelname aan de Diensten geschiedt voor eigen risico. Wendi en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van I) deelname aan de Diensten, II) het onvermogen deel te nemen, III) resultaten van de Diensten. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan Wendi toe te rekenen opzet of grove schuld.   

8.2. Indien, ondanks het bepaalde in het lid 8.1, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. 

8.3. Wendi is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

9. Klachten:

9.1. Mocht de Deelnemer ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan dient deze dit zo spoedig mogelijk te laten weten, door een mail te sturen naar info@wendikastelijns.nl. Wendi  ontvangt dan van de Deelnemer een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat zij in staat is om  te reageren en als de klacht gegrond is, deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan niet in behandeling worden genomen.

9.2 Klachten dienen binnen 14 dagen na het volgen van het programma aan Wendi gemeld te worden.. Indien de klacht later gemeld wordt, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.3 Ook na het versturen van een klacht, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.